REGULAMIN Panelu BO!

1. Postanowienia ogólne

1.1. Opinia24 Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000599163 (dalej: OPINIA24), prowadzi panel badawczy (dalej: Panel) mający na celu badania rynku oraz badania opinii publicznej (dalej: badania)

1.2. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z przepisami Kodeksu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), Kodeksu ESOMAR (www.esomar.org), Programem Kontroli Jakości Pracowników (PKJPA) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.3. Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych OPINIA24 według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych jak najbardziej reprezentatywnych dla całości społeczeństwa. Z tego powodu uczestnicy Panelu (dalej: Paneliści) w momencie przystąpienia do udziału w Panelu proszeni są o podanie danych osobowych w tym takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i inne.

1.4. Udział w Panelu jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych, przez OPINIA24 jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych OPINIA24 zgodnie z Polityką ochrony prywatności panelu. Odpowiedzi Panelistów są traktowane, jako poufne i mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych.

2. Zapisanie się do Panelu

2.1. Do Panelu można przyłączyć się na dwa sposoby:

2.1.1 poprzez rozmowę z ankieterem - przyszły Panelista może zostać odwiedzony przez ankietera lub ankieter może do niego zatelefonować. W czasie rozmowy osoba może zadeklarować chęć udziału w Panelu, co wiąże się z podaniem swoich danych osobowych. Po zakończeniu rozmowy z ankieterem, na podany przez Panelistę adres email nadejdzie prośba o dokończenie procesu rekrutacji do Panelu poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej https://noiposibilitati.com.
2.1.2 poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej https://noiposibilitati.com – po wypełnieniu ankiety rejestracyjnej, na podany przez Panelistę adres e-mailowy zostanie wysłana prośba o potwierdzenie chęci uczestnictwa;

2.2. Panelistą może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2.3. Osoby, które nie podały kompletu danych lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Panelu w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych OPINIA24 po 30 dniach;

2.4. Każdy Panelista z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od OPINIA24 zaproszeń do ankiet. Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki ochrony prywatności;

3. Uczestnictwo w Panelu

3.1. W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Panelista ma prawo uczestniczyć jedynie raz;

3.2. Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Panelista wybiera identyfikator i hasło. Identyfikator oraz hasło są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Panelista jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Panelista może dowolnie zmieniać hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora;

3.3. Każdy Panelista posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto, na którym po zalogowaniu są widoczne wszystkie informacje dotyczące jego uczestnictwa w Panelu. Panelista zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane, mając świadomość, że informacje te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach;

3.4. Każdy Panelista zgadzając się na uczestnictwo w Panelu i akceptując Regulamin, potwierdza, że uczestniczy w Panelu tylko jeden raz i nie tworzy podobnych kont w celu gromadzenia większej ilości punktów. W przypadku podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno konto w Panelu (co jest weryfikowane na podstawie numeru telefonu, adresu email itd.) może stanowić to podstawę do usunięcia Panelisty z bazy danych Opinia24 oraz likwidacji konta zgodnie z Polityką ochrony prywatności;

3.5. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Panelisty przez OPINIA24 pozostają wyłączną własnością OPINIA24 lub jej klientów. W związku z tym, Panelista zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą;

3.6. Panelista będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach, których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia;

3.7. Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Panelista jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez OPINIA24. W przypadku stwierdzenia przez OPINIA24, iż Panelista wypełnił ankietę w sposób nieszczery, niedokładny lub niekonsekwentny, może stanowić to podstawę do usunięcia Panelisty z programu badań w ramach Panelu;

3.8. Panel BO! prowadzony przez OPINIA24 zastrzega sobie prawo do prowadzenia statystyk aktywności Panelisty, polegających na sprawdzaniu wskaźnika kooperacji Panelisty. Trzykrotny brak odpowiedzi na zaproszenia do udziału w badaniu lub trzykrotny brak odpowiedzi na korespondencję z prośbą o odpowiedź lub z prośbą o potwierdzenie chęci dalszego uczestnictwa są podstawą do usunięcia danych danego Panelisty z bazy danych Opinia24 oraz likwidacji konta zgodnie z Polityką ochrony prywatności;

3.9. OPINIA24 nie ponosi kosztów telekomunikacyjnych za dostęp i podłączenie Panelisty do strony internetowej Panelu;

3.10. Wszyscy Paneliści są traktowani uczciwie i sprawiedliwie. Każdy Panelista podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rezygnacja lub usunięcie z Panelu

4.1. Panelista w każdej chwili ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Panelu. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem Konta Panelisty lub formularza kontaktowego na stronie https://noiposibilitati.com/.Wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Panelu, OPINIA24 zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Panelisty w celu prowadzenia badań, zgodnie z Polityką ochrony prywatności.;

4.2. OPINIA24 zastrzega sobie prawo do zaprzestania wysyłania zaproszeń do badań Panelisty, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach badań prowadzonych przez OPINIA24 odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub niedokładne oraz co do którego współczynnik kooperacji jest mniejszy niż 10%;

4.3. OPINIA24 zastrzega sobie prawo do zachowania w bazie danych wszystkich odpowiedzi udzielanych przez Panelistę w ramach badań prowadzonych przez OPINIA24, który zrezygnował z uczestnictwa z Panelu lub został z niego usunięty.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych;

5.2. Paneliści, przystępując do udziału w Panelu, wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez OPINIA24 Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej: RODO) a także zgodnie Polityką ochrony prywatności i Regulaminem;

5.3. Dane osobowe Panelistów mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z Opinia24 klauzulą poufności, umowami powierzenia wyłącznie w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu;

5.4. O treści zmian Regulaminu każdy Panelista zostanie poinformowany przez umieszczenie przez OPINIA24 na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zaś Paneliści posiadający swoje Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez OPINIA24 poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Panelista posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie OPINIA24 w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu;

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

OSTATNIA AKTUALIZACJA

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 14.11.2023 roku


Regulamin Konkursu punktowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Konkurs) jest organizowany przez OPINIA24 Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Okulickiego 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000599163 (dalej: OPINIA24);

1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest OPINIA24;

1.3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób;

1.4. Terminy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Panelu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany Panelista;

2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, m.in. związanych z tematyką społeczną, naukową, kulturalną i sportową zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Panelistów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział jedynie Paneliści, których ankiety zostaną przez OPINIA24 otrzymane w terminie wskazanym do wypełnienia danej ankiety;

2.3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą systemu komputerowego OPINIA24. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład, której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez OPINIA24, dokona podsumowania wyników Konkursu. Każdy Panelista, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa w ust. 3;

2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez OPINIA24 i powinny zostać zgłoszone przez Panelistę w terminie 7 dni od zakończenia terminu do nadsyłania formularzy konkursowych;

2.5. W danym Konkursie Panelista może wziąć udział jeden raz;

2.6. OPINIA24 nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu ankiet z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej oraz innych niezależnych od OPINIA24 okoliczności;

3. Nagrody w Konkursie

3.1. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2.2. Panelista otrzymuje określoną liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana jest przez OPINIA24 w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana jest automatycznie na Konto Panelisty po zweryfikowaniu przez system elektroniczny prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu; Za wypełnienie ankiety w czasie jej trwania (wskazanym w ankiecie lub wiadomości kwalifikacyjnej) Panelista może otrzymać punkty, których liczba jest każdorazowo określona w samej ankiecie lub wiadomości kwalifikacyjnej. Punkty będą zapisywane automatycznie na koncie Panelisty. Liczba zdobytych punktów będzie weryfikowana przez komisję konkursową. Komisja będzie weryfikować liczbę zdobytych punktów poprzez ocenę sposobu wypełnienia ankiety oraz czas w jakim została wypełniona. Szczegółowe kryteria oceny są podane do wiadomości uczestników w Regulaminie. Do 30 dnia każdego miesiąca Komisja dokona weryfikacji punktów zgromadzonych na kontach i wybierze 5 najbardziej aktywnych uczestników, którzy w danym miesiącu zgromadzili największą ilość punktów i przyzna im dodatkową premię punktową. Za 1 miejsce 500 pkt, za drugie 400 za trzecie 300, za czwarte 200 a za piąte 100 punktów;

3.2. Po zebraniu przez Panelistę określonej ilości punktów, mogą one zostać wykorzystane w formie przelewu określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów na rachunek bankowy Panelisty. Zgromadzone punkty są przeliczane na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1000 pkt to 32 zł (netto).

3.3. Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Panelistów poprzez stronę internetową Panelu. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba punktów. W przypadku wyboru przez Panelistę opcji, o której mowa w pkt a, przelew określonej kwoty pieniężnej dokonywany jest najpóźniej w ciągu 28 dni od poinformowania OPINIA24 o dokonanym wyborze;

3.4. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w ust. 3.2. powyżej, odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Panelu;

3.5. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich;

3.6. Panelista, od momentu zdobycia wymaganej liczby punktów, wystarczającej do wymiany ich na nagrodę ma obowiązek wymiany ich w ciągu 12 miesięcy. W przypadku przekroczenia terminu 12 miesięcy, zdobyte punkty utracą ważność i zostaną odebrane Paneliście. Paneliści będą informowani mailowo o zbliżającym się terminie ważności punktów;

3.6. OPINIA24 zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w Panelu dodając nowe lub usuwając istniejące bez konieczności zmiany treści i akceptacji przez uczestników niniejszego regulaminu.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu

Paneliści, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez OPINIA24 Sp z o.o. z siedzibą w Radomiu jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej: RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z Polityką ochrony prywatności

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

5.2. OPINIA24 jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie;

5.3. Rezygnacja przez Panelistę z udziału w Panelu, a także usunięcie danych Panelisty z bazy danych Panelu oraz likwidacja Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu oznacza utratę możliwości wykorzystania punktów zgodnie z postanowieniami ust. 3.2., które nie zostały wcześniej wykorzystane;

5.4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych;

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

6. Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 21.11.2023 roku