Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

W związku z przedmiotem naszej działalności ochrona danych osobowych zawsze była przez nas traktowana, jako jeden z priorytetów, dlatego naszym celem jest należyte poinformowanie Cię o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w niniejszym dokumencie informujemy Cię o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które Ci przysługują, z tym związanych.

1. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest, OPINIA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom (dalej: OPINIA24)

2. Czym są Twoje dane osobowe i co właściwie oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. OPINIA24 przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Przetwarzamy również Twoje wrażliwe dane osobowe, w szczególności takie jak ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych oraz dotyczących zdrowia oraz orientacji seksualnej, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak na przetwarzanie takich informacji musisz nam udzielić odrębnej zgody, ale oczywiście w każdej chwili możesz ją również wycofać.

Dane osobowe przetwarzane w OPINIA24 gromadzone są w zbiorach danych. Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla Twoich praw i wolności. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Twoich danych osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie ich projektowania. Będziemy także prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

3. W jaki sposób i jakie dane osobowe będzie przetwarzać OPINIA24?

Podczas rejestracji do panelu BO! prowadzonego przez firmę OPINIA24 będziesz zobowiązany do podania swoich danych osobowych identyfikujących Cię, jako Panelistę, a następnie podczas odpowiedzi na pytania w Ankiecie służącej do przeprowadzenia określonych badań rynku, możesz być również zobowiązany do podania twoich innych danych osobowych, także tych wrażliwych takich jak na przykład: poglądy polityczne, religijne, preferencje osobiste lub stan zdrowia i inne.

Badania opinii rynku prowadzone przez OPINIA24 nie mają na celu sprzedaży czegokolwiek użytkownikom ani wyłudzania od nich pieniędzy. OPINIA24 szanuje Twoje decyzje odnośnie uczestnictwa w ankietach, udzielania odpowiedzi na określone pytania lub rezygnacji z członkostwa w panelu. Zachowujemy wysokie standardy profesjonalizmu w zakresie gromadzenia i raportowania informacji przez Ciebie przekazywanych oraz przestrzegamy zasad porozumienia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych na terenie Polski.

4. W jakich celach i w oparciu, o jaką podstawę prawną będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

OPINIA24 będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia przez naszą Spółkę usług polegających na przeprowadzaniu badań rynkowych na zlecenie innych podmiotów;
 • umożliwienia Ci założenia i korzystania z konta dostępnego za pośrednictwem naszego panelu, który umożliwi Ci dostęp do Twoich danych osobowych w każdym czasie oraz ich dowolną modyfikację, przenoszenie oraz usuwanie danych;
 • podejmowania przez nas współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej Spółki;
 • ewidencjonowania przesyłanej przez Ciebie korespondencji;
 • informowania Cię mailowo o prowadzonych przez nas badaniach rynku i badaniach opinii publicznej oraz zmianach i uaktualnieniach dokumentów, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności Polityki ochrony prywatności i Regulaminu;
 • Organizacji konkursów rozliczenia się z Tobą w przypadku otrzymania nagród;

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Istotne jest to, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie całości lub części Twoich danych osobowych możesz dokonać poprzez wysłanie nam oświadczenia na nasz adres mailowy, możesz również samodzielnie usunąć dane ze swojego konta na naszym panelu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

5. Komu OPINIA24 będzie udostępniać Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a OPINIA24 ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy, jako administrator danych osobowych mogą być nasi partnerzy oraz firmy, z którymi współpracujemy łącząc nasze usługi, w szczególności z firmą, która pozyskuje klientów do współpracy z nami i przekazuje nam zlecenia od podmiotów, które chcą przeprowadzić w wybranym zakresie badanie rynkowe. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności firma, która świadczy na naszą rzecz usługę hostingu, firma księgowa, z którą współpracujemy, kancelaria prawna, która świadczy nam usługi prawne oraz partnerzy współpracujący z nami w zakresie nagród, a także inne firmy zarządzające Programem punktów oraz systemem nagród.

6. Jak długo OPINIA24 będzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W polityce OPINIA24 dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych wyżej podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy Cię, że:

 • w przypadku, gdy OPINIA24 przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;
 • w przypadku, gdy OPINIA24 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania działalności wynosi maksymalnie 10 lat.

7. Jakie przysługują Ci prawa, związane z przetwarzaniem przez OPINIA24 Twoich danych osobowych?

Masz określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a OPINIA24 jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 • dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila lub poprzez panel.

 • zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie maila lub samodzielnie na swoim panelu.

 • wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujesz.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy zauważysz, że twoje dane osobowe są nieprawidłowe. Wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OPINIA24 albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyś miał jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki ochrony prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy prześlij nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi .Wszelkie otrzymane wiadomości zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi.


Osoby, których dane osobowe przetwarza OPINIA24 mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Czy OPINIA24 będzie profilować Twoje dane osobowe?

W procesie analizy ryzyka będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w ankietach. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych polegające na wykorzystaniu ich do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się, preferencji religijnych, politycznych i innych.

9. Czy OPINIA24 wykorzystuje pliki cookies?

W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane pliki typu cookies. Cookies to małe pliki z danymi, zapisywane często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Pliki cookies mogą zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu cookies w celu ułatwiania użytkownikom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu cookies. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania plików cookies, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki cookies używane na stronach internetowych w badaniach panelu, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Pliki cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy plików cookies, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych: - dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie; - mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

 • - wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika;
 • - zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
 • - mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • - dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) - więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785;

W trakcie ankiet, mogą być używane trzy rodzaje plików cookies:

 • - sesyjne - pliki cookies związane z optymalizacją strony internetowej. Pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te pliki cookies są niezbędne, aby strona internetowa Panelu mogła zapewnić użytkownikowi realizację badania;
 • - stałe związane z bezpieczeństwem - pliki cookies związane z korzystaniem ze strony Panelu, służą do zapewnienia, że uczestnik otrzyma punkty za udział w ankiecie oraz, że jego dane osobowe nie zostaną ujawnione i będą chronione;
 • - stałe związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą - te pliki cookies odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Panelu widział kampanię reklamową, a także gdzie i ile razy ją widział. Inne pliki cookies tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w pliki cookies są poufne i kumulowane, co uniemożliwia przypisanie ich danemu użytkownikowi. Zalecamy ustalenie zbierania tych plików cookies, jako ,,włączone", dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie zapraszany do większej ilości badań. Pliki cookies te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub wybranych plików cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Uwaga: dla poprawnej realizacji badań i wypełniania ankiet konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z naszego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie Panelu wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w systemie panelu uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu. Informacja o tym w jaki sposób wyłączyć obsługę plików cookies znajduje się w dalszej części niniejszej polityki.

Jak wspomniano powyżej, możemy uzupełniać informacje uzyskane na stronie internetowej informacjami ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo możemy łączyć dane z plików cookies zgromadzone na stronie internetowej z danymi z plików cookies pozyskanymi od firmy zewnętrznej, w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług. Przykładowo w przypadku niektórych ankiet, zewnętrzna strona internetowa może poszukiwać plików typu cookies w przeglądarce użytkownika. W przypadku wykrycia takich plików, strona może gromadzić informacje dotyczące tego, w jakim miejscu i ile razy użytkownik wyświetlił określoną reklamę. Za pośrednictwem plików typu cookies nie będą przekazywane żadne informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail, jednakże informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne zwiększają nasze możliwości gromadzenia przydatnych danych na podstawie wypełnianych ankiet.

W celu pomiaru skuteczności działań reklamowych możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Tego typu firmy mogą stosować pliki typu cookies oraz narzędzia typu "action tag" (nazywane również "single pixel gif" lub "web beacon"). Informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne za pośrednictwem plików typu cookies oraz narzędzi typu "action tag" są całkowicie anonimowe. Tego typu informacje nie zawierają imienia ani nazwiska, adresu, adresu e-mail, ani żadnych innych informacji identyfikujących użytkownika.

10. Czy jest sekwencja odwiedzanych stron?

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie każdy zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na stronę. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób możemy modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez nas usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

11. Czy udział a Ankietach mogą brać dzieci?

OPINIA24 dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Uznajemy, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku, gdy do udziału w ankietach zapraszane będą dzieci, OPINIA24 nie będzie wymagać podawania żadnych danych osobowych dziecka, poza danymi podanymi przez rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka posiada wszelkie prawa opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności w imieniu dziecka.

12. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli OPINIA24 będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

13. Jak możesz się skontaktować, z Opinia24?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • [email protected] lub
 • pocztową, pisząc na adres OPINIA24 Sp z o.o. , ul. Okulickiego 39 26-600 Radom.

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 21.11.2023 roku.